Тел: +389 2 3061543 | Факс: +389 2 3067 609 | Следете нѐ на:

a

март 2014

Уни­вер­зи­те­тот за ау­ди­о­ви­зу­ел­ни умет­но­сти „ЕСРА Па­риз - Скоп­је - Њу­јорк“ пот­пи­ша ме­мо­ран­дум за со­ра­бо­тка со днев­ни­от вес­ник „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ за снима­ње на до­ку­мен­та­рен филм по по­вод 70-го­диш­ни­на­та од по­сто­е­ње­то на пр­ви­от ма­ке­дон­ски дне­вен вес­ник. Ре­кто­рот на уни­вер­зи­те­тот Јор­дан Плевнеш из­ја­ви де­ка ова е еден од нај­се­ри­оз­ни­те про­е­кти во по­сто­е­ње­то на ЕСРА.- Ќе по­кри­ва­ме ед­на хро­но­ло­ги­ја од 70 го­ди­ни од пр­ви­от вес­ник на ма­ке­дон­ски ја­зик, кој из­ле­зе на 29 октом­ври 1944 го­ди­на.

Во периодот од 10 до 15 март 2014, ќе се одржи втората фаза од интернационалниот студентски проект “Европа мојот идентиет”, во чија реализација учествуваат студенти на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Универзитетот за уметности Фолкванг од Есен, Германија и ЕСРА Франција. Проектот е поддржан од страна на Германско-Француската канцеларија за млади OFAJ - L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (www.ofaj.org) и се реализира во три фази, по кои како краен резултат треба

Романот "Осмото светско чудо" на Ректорот на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Јордан Плевнеш, кој што е веќе објавен на десетина јазици во светот, во превод на германски од страна на Вил Фирт, а во организација на мрежата Традуки, ќе биде претставен на Саемот на книгата во Лајпциг, кој ќе се одржи во периодот од 13 до 16 Март 2014. На штандот на Традуки, во рамките на претставувањето на авторите од Југо-Источна ЕВропа,

На 9 март 2014, со почеток во 20.00 часот, во Кинотеката на Македонија ќе се одржи премиерата на германско-македонскиот филм “Macedonia Mon Amour”.  Филмот е во продукција на Convincet GmbH, cine plus Media Service GmbH & Co. KG и ЕФА Продукција и е реализиран со поддршка на Филмскиот фонд на Македонија.“Macedonia mon amour” е документарен филм кој не се развива во правецот на прикажувањето разни надворешни случувања, туку кон прикажување на речиси

Петто издание на Вечерите на женски права. 06-08 Март 2014, Кинотека на Македонија. www.womensrightsnights.net Вечерите на Женски Права по петти пат ќе се одржат во периодот од 06 до 08 март 2014 година. Исто како и минатата година местото на случување ќе биде Кинотеката на Македонија. Во текот на трите дена ќе бидат прикажани три исклучителни документарни филма од новата светска и регионална продукција, кои ќе бидат проследени со дебати, а предивидени