a

Студиски програми

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕАТАРСКИ УМЕТНОСТИ /
СТУДИСКА ПРОГРАМА: ТЕАТАРСКИ УМЕТНОСТИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ /
СТУДИСКА ПРОГРАМА: ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТА МУЗИКА /
СТУДИСКА ПРОГРАМА: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕАТАРСКИ УМЕТНОСТИ /
СТУДИСКА ПРОГРАМА: СЦЕНСКИ УМЕТНОСТИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛМСКИ УМЕТНОСТИ /
СТУДИСКА ПРОГРАМА: АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТА МУЗИКА /
СТУДИСКА ПРОГРАМА: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ