a

Дефицитарни кадри

На Универзитетот особено е значајно воведувањето на Дефицитарни катедри од областа на аудиовизуелните уметности.