a

Дефицитарни катедри

На Универзитетот особено е значајно воведувањето на Дефицитарни катедри од областа на аудиовизуелните уметности, како што се: фотографија, анимација и звучен инженеринг. Интернационалниот Универзитет Еуропа Прима е единствената високо – образовна институција во Македонија на која што се образуваат кадри за овие професии.